Instytut Psychiatrii i Neurologii
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500004292-N-2017 z dnia 19-07-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 548483-N-2017
Data: 11/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowy numer identyfikacyjny 28850900000, ul. ul. Sobieskiego  9, 02957   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 582 528, e-mail marias@ipin.edu.pl, faks 224 582 731.
Adres strony internetowej (url): www.ipin.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych